Therapie en training

Aan de hand daarvan worden individuele doelen opgesteld en wordt onderzocht welke vaardigheden en voorzieningen voorwaarde zijn om de gestelde doelen te (helpen) verwezenlijken.

Hierbij wordt aandacht besteed aan sociaal-culturele aspecten en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens wordt in samenspraak met de hulpvrager en omgeving een behandel- of werkplan opgesteld.

Tot een dergelijk plan wordt ondermeer gerekend:
– Het trainen van dagelijkse activiteiten op het gebied van zelfzorg zoals zich wassen, kleden en eten, en andere activiteiten uit het dagelijks leven.

– Het oefenen van vaardigheden zoals het zichzelf kunnen verplaatsen, eventueel met een rolstoel of prothese, of het (beter) kunnen communiceren met bijvoorbeeld een communicatiemiddel.

– De verstrekking van hulpmiddelen en (vervoers)-voorzieningen waarbij voor zover mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale producten en productiewijze. In het geval dat lokale middelen niet toereikend, adequaat of duurzaam zijn, wordt gezocht naar verantwoorde alternatieven van buitenaf.

– Het (gedeeltelijk) financieren van medische hulp, zoals lichamelijk onderzoek laten doen, operatief ingrijpen of volgen van therapie.

– Het zoeken naar en creëren van een geschikte opleidingsplaats of baan. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande (beroeps)opleidingen en arbeidsplaatsen.

– Het aanpassen van de omgeving, zoals de woon-, school- of werksituatie aan de mogelijkheden van de betrokkene.

Stichting APA zet ter plekke mensen in, de zogeheten mediators, die bemiddelen tussen hulpvragers en de stichting.
Behalve het zelf signaleren van probleemsituaties kunnen zij ook bij hen ingediende hulpaanvragen doorspelen naar de stichting. Over zowel aanvragen als toekenning van hulp wordt schriftelijk gecommuniceerd. Het bestuur van Stichting APA neemt de ingediende aanvragen in behandeling en haar uitspraken zijn bindend.

Ook houdt de mediator toezicht op de realisering van de toegekende hulp, evalueert de voortgang en doet hiervan schriftelijk verslag aan de stichting.

Het financiële jaarverslag van Stichting APA is voor donateurs, op verzoek, in te zien.

nl_NLDutch